Uncategorized

Rahsia Kebangkitan Ummah – 9


KONTROVERSI KENABIAN
Benarkah Tidak Akan Ada Lagi Nabi Diutus?
Kedatangan Isa Al Masih as dari bani Israil buat kedua kali adalah sesuatu yang bertentangan samada dengan Al Quran atau sabda suci Rasulullah saw. Sekali lagi ditekankan bahawa meyakini Isa Al Masih as sebagai manusia biasa yang memerlukan makan dan minum tetapi masih hidup di langit meskipun sudah menjangkau usia melebihi 2,000 tahun adalah sesuatu yang bercanggah dengan ajaran suci Al Quran. Fahaman seperti itu tidak dapat dinafikan ianya adalah unsur-unsur fahaman agama Kristian yang wajib ditolak oleh umat Islam. Semenjak zaman berzaman keyakinan ini telah tertanam dalam minda kalangan umat Islam bahawa nabi dan rasul tidak akan diutus lagi. Perkara ini amat mengelirukan sebab pada masa yang sama umat Islam berkeyakinan bahawa Isa Al Masih as akan diutus di akhir zaman. Sehubungan dengan itu, Rasulullah saw telah menekankan bahawa seorang nabi yang digelar sebagai nabi Isa as dari kalangan umat Islam sendiri akan diutus di akhir zaman. Manakala Al Quran juga berulang kali menjelaskannya bahawa Allah swt tetap akan mengutus nabi dan rasul sesuai dengan sifatNya yang MURSAL apabila keadaan memerlukannya. Al Quran sebuah kitab sempurna mengisyaratkan kepada umat Islam bahawa sememangnya timbul situasi di mana sesuatu umat enggan menerima nabi baru yang diutus bagi meneruskan syariat Allah swt kepada umat manusia. Ini bukan sahaja melanda umat Islam tetapi juga umat-umat terdahulu, sebagai contohnya kaum nabi Yusuf as dijelaskan dalam surah Al Mu’min : 35, “Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata: “Allah tidak akan mengirim seorang (rasul pun) sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu”.Demikian juga di zaman Rasulullah saw bukan sahaja manusia malahan jin juga berpendapat bahawa Allah swt tidak akan mengutus lagi seorang rasul, ini dijelaskan dalam surah Al Jin : 8, “… Allah tidak akan mengutus seorang (rasul) pun lagi.” Pendapat-pendapat umat terdahulu ternyata tidak benar kerana Allah swt dari masa ke semasa sentiasa mengutus rasulNya apabila umat manusia meninggalkan Allah Ta’ala dan ini adalah “sunnahtullah” yang tidak mungkin berubah sesuai dengan firmanNya dalam surah Al Ahzab : 63, “… dan engkau sekali-kali tidak akan mendapatkan suatu perubahan dalam sunnah Allah.”Mengutus rasul dari masa ke semasa juga merupakan sunnahtullah yang tidak akan pernah terhenti kerana Allah swt bersifat MURSAL.
Pendapat Ulama Salaf – Hadis “Laa nabiyya ba’di” dan “Khatamannabiyyin”
Umat Islam tidak dapat menerima kedatangan nabi lain sesudah Rasulullah saw dengan bersandarkan kepada alasan bahawa terdapat hadis Rasulullah saw yang berbunyi “Laa nabiyya ba’di” yang membawa maksud “Tidak ada nabi sesudah ku” dan firman Allah swt dalam surah Al Ahzab : 41, “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan Khatamannabiyyin.” Dalam hal ini terbukti pendapat serta pemahaman majoriti para ulama mutakhir jauh menyimpang dari pemahaman ulama salaf. Sehubungan dengan itu beberapa pendapat ulama salaf dikemukakan agar dapat diketahui hakikat sebenarnya ungkapan  “Laa nabiyya ba’di” dan “Khatamannabiyyin”:
Hazrat Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi berkata, “Maksud sabda Nabi saw, sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus dan tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku ialah tidak akan ada nabi yang membawa syariat yang akan menentang syariatku, jika ia datang maka ia akan berada di bawah syariatku.” (Futuhatul Makkiyyah, jilid II, hal. 73). Ulama ini menjelaskan nabi yang membawa syariat tidak akan diutus lagi kerana syariat Islam adalah syariat terakhir. Oleh itu nabi tanpa syariat boleh diutus pada bila-bila masa jika Allah swt merasakan perlu dan nabi tersebut mesti mengikuti syariat Rasulullah saw. Selanjutnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi berkata lagi, “Maka tidaklah nubuat itu terangkat seluruhnya kerana itu kami mengatakan sesungguhnya yang terangkat ialah nubuat tasyri’i (kenabian yang membawa syariat), maka inilah makna tidak ada nabi sesudahku.”
Hazrat Imam Muhammad Thahir Al Gujarati berkata, “Ini tidaklah bertentangan dengan hadis tidak ada nabi sesudahku kerana yang dimaksudkan ialah tidak akan ada lagi nabi yang akan membatalkan syariat beliau.” (Takmilah Majmaul Bihar, hal. 85)
Hazrat Mulla Ali Al Qari berkata, “Maka tidaklah hal itu bertentangan dengan ayat khatamannabiyyin kerana yang dimaksudkan ialah tidak akan ada lagi nabi yang akan membatalkan agama beliau dan nabi yang bukan dari umat beliau.” (Maudhuat Kabir, hal. 59). Ulama ini juga memberikan tafsiran bahawa tidak ada lagi nabi akan diutus dari umat lain kecuali dari umat Rasulullah saw.
Hazrat Nawwab Siddiq Hasan Khan berkata, “Benar ada hadis yang berbunyi laa nabiyya ba’di yang ertinya menurut pendapat ahli ilmu pengetahuan ialah bahawa sesudahku tidak akan ada lagi nabi yang akan menasikhkan atau membatalkan syariatku” (Iqtirabussa’ah, hal. 162). Bermakna nabi tanpa syariat boleh diutus lagi dan nabi tersebut akan bersyariatkan agama Islam.
Hazrat Imam Sya’rani berkata, “Dan sabda Nabi saw, tidak ada nabi dan rasul sesudah aku adalah maksudnya, tidak ada lagi nabi sesudah aku yang membawa syariat” (Al Yawaqit wal Jawahir, jilid II, hal. 42).Bermakna nabi tanpa syariat boleh diutus lagi.
Hazrat Arif Rabbani Sayyid Abdul Karim Jaelani berkata, “Maka terputuslah undang-undang syariat sesudah beliau dan adalah nabi Muhammad saw khataman nabiyyin.” (Al Insanul Kamil, hal. 66).Maksudnya Rasulullah saw nabi terakhir kepada nabi-nabi yang membawa syariat, bermakna nabi tanpa syariat boleh diutus lagi.
Hazrat Sayyid Waliyullah Muhaddist Al Dahlawi berkata, “Dan khatamlah nabi-nabi dengan kedatangan beliau, ertinya tidak akan ada lagi orang yang akan diutus Allah membawa syariat untuk manusia” (Tafhimati Ilahiyyah, hal. 53). Bermakna nabi tanpa syariat boleh diutus lagi.
Hazrat Imam Suyuthi berkata, “Barangsiapa yang mengatakan bahawa nabi Isa apabila turun nanti pangkatnya sebagai nabi akan dicabut, maka kafirlah ia sebenar-benarnya.” (Hujajul Karamah, hal. 131).Ini jelas bahawa orang yang diutus sebagai nabi Isa sesudah Rasulullah saw tetap seorang nabi, jika benar Rasulullah saw penutup nabi-nabi maka tidak mungkin nabi Isa yang dijanjikan di akhir zaman berpangkat nabi.
Demikianlah pendapat-pendapat para ulama salaf yang menjelaskan bahawa nabi tanpa syariat pada bila-bila masa Allah swt boleh mengutusnya. Nabi yang tidak akan diutus lagi ialah nabi yang membawa syariat kerana syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw adalah syariat yang terakhir. Ini juga memberikan makna bahawa Rasulullah saw adalah nabi terakhir yang membawa syariat, sesudah beliau saw tidak akan ada lagi nabi lain yang diutus untuk membawa syariat baru. Oleh itu “khatamannabiyyin”lebih tepat maknanya ialah penutup bagi nabi-nabi yang membawa syariat. Di samping pendapat para ulama salaf tersebut, sangat istimewa di mana orang yang paling rapat dengan Rasulullah saw pun iaitu Hazrat Siti Aisyah ra memberikan penjelasan bahawa khatamannabiyyin bukan bermaksud tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah saw. Hazrat Siti Aisyah ra berkata, “Kamu boleh mengatakan bahawa ia (Nabi Muhammad saw) khatamannabiyyin tetapi janganlah kamu mengatakan tidak ada nabi sesudahnya.” (Durrun Mantsur,jilid V, hal. 204 dan Takmilah Majmaul Bihar, hal. 5).
Analisa Khatamannabiyyin
Dalam memahami ayat-ayat Al Quran ada beberapa kriteria yang perlu diambil kira iaitu:
Pengertian ayat tidak bercanggah dengan ayat yang lain.
Pengertian dari Rasulullah saw.
Pengertian daripada para Sahabat ra.
Kesesuaian bahasa Arab/loghat/sarf nahu.
Kesesuaian faktor sejarah dan sebab ayat turun.
Sumber wahyu dan ilham dari Allah swt.
Berdasarkan kepada penyelidikan yang amat teliti, menurut sarf nahu bahasa Arab, perkataan “khatam” jika dirangkaikan dengan perkataan jamak (plural) seperti al-mufasirin, al-muhajirin dan sebagainya, maka ianya hanya boleh diertikan sebagai yang “afdal atau sempurna atau mulia”. Pengertian ini boleh difahami melalui sabda-sabda Rasulullah saw sendiri dan beberapa gelaran yang diberikan kepada orang-orang suci:
Sabda Rasulullah saw kepada pakciknya iaitu Hazrat Abbas ra, “Senangkanlah hatimu, wahai pakcikku! Sesungguhnya engkau adalah khatam orang-orang yang berhijrah (ke Madinah), sebagaimana aku khatamannabiyyin.” (Kanzul Ummal, jilid II, hal. 178)
Hazrat Abbas ra bukanlah penutup bagi orang-orang yang berhijrah ke Madinah kerana ramai orang yang berhijrah sesudah Rasulullah saw bersabda demikian. Maksudnya ialah Hazrat Abbas ra adalah orang yang paling afdal di antara orang-orang yang berhijrah.
Sabda Rasulullah saw kepada Hazrat Ali ra, “Aku adalah khatamul-ambia (khatam nabi-nabi) dan engkau wahai Ali adalah khatamul-auliya (khatam wali-wali).” (Tafsir Safi, di bawah ayat khatamannabiyyin)
Hazrat Ali ra bukanlah penutup wali-wali, masih ramai wali-wali sesudah beliau. Maksudnya ialah Hazrat Ali ra adalah orang yang paling afdal di antara wali-wali.
Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi digelar sebagai khatamul auliya dalam pendahuluan kitab Futuhatul Makkiyah.
Abu Tamam at-Thai iaitu pengarang Al-Himasah, disebut oleh Hasan bin Wahab sebagai khatamusyu’ara (Wafiyyatul ‘Ayan libni Khalqan, jilid I, hal. 123).
Riwayat dari Ibnu Abbas, berkata ia, “Tatkala wafat anak Rasulullah saw yang bernama Ibrahim (putera dari Isteri Nabi saw yang bernama Qibtiyah), beliau sembahyangkan jenazahnya dan berkata, ‘Sesungguhnya di syurga ada pengasuhnya dan sekiranya usianya panjang tentu ia (Ibrahim) akan menjadi seorang nabi yang benar” (Ibnu Majah, jilid I, hal. 237). Perkara yang penting dalam peristiwa kewafatan putera Rasulullah saw ialah berkaitan dengan masa turunnya ayat “Khatamannabiyyin”. Putera Rasulullah saw wafat pada sembilan Hijrah dan ayat “Khatamannabiyyin” turun pada tahun lima Hijrah. Ini bermakna Rasulullah saw sendiri secara tidak langsung telah memberikan makna dan beliau saw cukup faham bahawa “Khatamannabiyyin” tidak merujuk kepada beliau saw sebagai “Penutup nabi-nabi” kerana Rasulullah saw bersabda tentang kewafatan puteranya empat tahun sesudah turunnya ayat “Khatamannabiyyin”. Jika sekiranya ayat “Khatamannabiyyin” bermaksud “Penutup nabi-nabi” maka sudah semestinya Rasulullah saw tidak bersabda sedemikian rupa. Seharusnya beliau saw bersabda sekurang-kurangnya seperti ini, “Sekiranya dia (Ibrahim) mempunyai usia panjang, adalah tidak mungkin dia (Ibrahim) akan menjadi seorang nabi kerana aku adalah penutup nabi-nabi.” Oleh itu berdasarkan kepada sabda suci Rasulullah saw berhubung dengan kewafatannya anaknya, dapatlah disimpulkan bahawa:
Nabi boleh diutus lagi sesudah Rasulullah saw.
Putera Rasulullah saw pasti akan menjadi seorang nabi yang benar jika usianya panjang.
Jangka waktu nabi boleh diutus lagi adalah terserah sepenuhnya kepada kehendak Allah swt.
Perkataan “khatam” juga diertikan sebagai “cincin” perhiasan. Berikut adalah beberapa pendapat ahli tafsir mengenai perkataan khatam:
Dalam tafsir Fat-hul Bayan, jilid VII, hal. 286, “Adalah dia, Muhammad itu seperti cincin (khatam) bagi mereka, para nabi dan mereka berperhiasan dengannya kerana beliau salah seorang dari golongan mereka.”
Dalam Majma’ul Bahrain ada tertulis, “Khatam bererti perhiasan, berasal dari khatam (cincin) yang menjadi perhiasan bagi pemakainya.”
Bukankah begitu tepat dan indah sekali bahawa Rasulullah saw ibaratkan cincin perhiasan kepada para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah swt? Bukankah ini melambangkan Rasulullah saw diberikan oleh Allah swt status yang paling mulia di antara para nabi dan RasulNya?
Sehubungan dengan itu, perkataan “khatam” menurut loghat bahasa Arab ialah maa yukhtamu bihi iaitu suatu barang yang digunakan untuk mencop atau alat pencop. Kalimat ini bolehlah dirumuskan bahawa Rasulullah saw adalah sebagai pencop kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah swt, maknanya sebagaimana yang sedia dimaklumi bahawa kebenaran para nabi dapat diketahui melalui Rasulullah saw. Diibaratkan seperti sesuatu dokumen jika dicop maka sahlah dokumen tersebut, demikianlah betapa penting dan mulianya kedudukan Rasulullah saw disamping nabi-nabi lainnya.
Sabda-sabda Rasulullah saw Yang Boleh Dikaitkan Dengan “Laa Nabiyya Ba’di”
Berkaitan hadis “Laa Nabiyya Ba’di”, Rasulullah saw juga menggunakan perkataan “akhir dan sesudah” dalam beberapa sabda beliau saw:
Rasulullah saw bersabda, “Aku adalah Nabi yang terakhir (aakhiruul ambia) dan masjidku adalah masjid terakhir (aakhiruul masaajid)” (sahih Muslim).
Ternyata masih banyak masjid dibina sesudah masjid Rasulullah saw. Maksudnya adalah Rasulullah saw merupakan nabi yang paling afdal serta mulia dan masjid beliau saw juga adalah yang paling afdal dan mulia.
Rasulullah saw bersabda, “Telah berkata Rasulullah saw: Apabila Kisra (Raja Iran) mati maka tidak ada lagi Kisra sesudahnya (Laa Kisra ba’dahu) dan apabila Kaisar (Raja Rom) mati maka tidak ada lagi Kaisar di belakangnya (Laa Kaisaru ba’dahu).” ( Bukhari jilid IV, hal. 91)
Dalam kitab Fat-hul Bari, syarah sahih Bukhari, jilid II-VI telah dijelaskan maksud hadis di atas, “Apabila Kaisar (Raja Rom) mati maka tidak ada lagi Kaisar di belakangnya” ialah bahawa tidak akan ada lagi Kaisar yang akan menjalankan pemerintahan seperti Kaisar tersebut. Oleh itu jelaslah bahawa perkataan Nabi saw “Laa nabiyya ba’di” (tidak ada lagi nabi sesudahku) samalah dengan “Laa Kisra ba’dahu” (tidak ada lagi Kisra sesudah Kisra tersebut). Namun ternyata sesudah matinya Kisra berkenaan yang menggantikannya adalah Kisra juga. Oleh itu dapat difahami Rasulullah saw ingin menjelaskan bahawa tidak akan ada lagi Kisra yang memerintah dan mempunyai sifat-sifat yang afdal dan mulia seperti Kisra tersebut. Demikianlah kedudukan Rasulullah saw semulia-mulia nabi yang membawa syariat terakhir, tidak akan ada lagi nabi seperti beliau saw, maka itulah makna  “Laa Nabiyya Ba’di” dan wajar jugalah Allah swt memberikan status “Khatamannabiyyin” sesuai dengan sifat dan kedudukan Rasulullah saw. Apabila Allah swt mengutus lagi nabi lain sesudah Rasulullah saw bererti nabi tersebut akan mengikuti syariat Rasulullah saw dan statusnya atau kemuliaannya tidak akan pernah melebihi kemuliaan Rasulullah saw, demikianlah maksud “Khatamannabiyyin”.
Sebab Ayat Khatamannabiyyin Turun
Apabila sejarah menjadi saksi, segala fakta menjadi nyata, yang disembunyikan akan terbongkar akhirnya, sejarah merupakan bahan utama yang tidak mungkin boleh dilupa. Apabila Hazrat Zaid bin Haritha ra di atas ketentuan Allah swt bernikah dengan Hazrat Zainab ra maka bermulalah sebuah sejarah penting yang mana pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Sebelum itu Hazrat Zaid seorang hamba yang merdeka telah menjadi anak angkat kepada Rasulullah saw. Dengan berpegang kepada adat resam serta budaya bangsa Arab pada masa itu, setiap anak angkat adalah sama haknya dengan anak kandung dari darah daging sendiri. Oleh itu tepatlah maknanya bahawa Hazrat Zaid yang dianggap sebagai anak angkat, telah menjadi anak kandung kepada Rasulullah saw meskipun dia tidak pernah dilahirkan dari rahim isteri yang sah Rasulullah saw, sehingga boleh diertikan bahawa Hazrat Zainab ra adalah anak menantu Rasulullah saw,  inilah adat resam bangsa Arab yang tidak diredhai Allah swt.
Apabila ketentuan takdir tidak dapat dielakkan, akhirnya rumah tangga Hazrat Zaid ra dan Hazrat Zainab ra tiba ke penghujungnya. Kisah seterusnya turunlah perintah kepada Rasulullah saw agar menikahi Hazrat Zainab ra, yang mana secara langsung melanggar adat resam yang sudah lama berakar umbi di kalangan bangsa Arab. Melanggar adat ini merupakan satu perbuatan keji dan hina yang wajar diambil kesempatan oleh para musuh untuk menjatuhkan maruah Rasulullah saw lantaran menikahi bekas anak menantunya. Allah swt Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui bahawa disebalik keruntuhan rumah tangga tersebut terselit satu pelajaran kepada bangsa Arab jahiliyah bahawa anak angkat tidak akan pernah menjadi anak kandung, hak kesama-rataan di antara anak kandung dan anak angkat adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di sisi Islam. Akhirnya terbatallah adat budaya yang  tidak memberikan manfaat itu walaupun Rasulullah saw terpaksa menghadapi segala cercaan dari bangsanya sendiri. Rasulullah saw dianggap melakukan kesalahan besar serta mengaibkan, namun sebaliknya Allah saw Yang Maha Bijaksana menolak tohmahan terhadap Rasulullah saw dengan mengangkat setinggi-tingginya darjat Rasullah saw sebagai “Khatamannabiyyin”, semulia-mulia manusia di antara umat manusia.
Ringkasnya terdapat dua kesimpulan yang amat penting, pertama Rasulullah saw tidak melakukan kesalahan apabila menikahi Hazrat Zainab ra. Kedua, anak angkat tetap sahaja tidak sama dengan anak kandung dari darah daging sendiri. Amatlah jauh menyimpang hubungan “Khatamannabiyyin” dengan sebab ayat tersebut diturunkan, jika ianya diertikan sebagai “Penutup nabi-nabi” sama sekali tidak ada hubung kaitnya. Oleh itu amat jelas bahawa Khatamannabiyyin bukan bererti penutup nabi-nabi, erti yang amat tepat ialah semulia-mulia nabi dari antara nabi-nabi, firman Allah swt dalam surah Al Ahzab : 41, “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan Khatamnnabiyyin.”
Dari Sudut Al Quran – Nabi dan Rasul Pasti Diutus Lagi
Sumber rujukan dalam menilai dan menentukan sesuatu perkara, lebih-lebih lagi jika berkaitan dengan rukun iman, wajib diketahui bahawa Al Quran menduduki tempat yang pertama dari segala sumber. Sesuai dengan sifat “Mursal” (sifat mengutus) Allah swt yang terus berlangsung, maka ayat-ayat Al Quran sama sekali tidak akan pernah menimbulkan perasaan was-was dalam hati orang-orang mukmin berkaitan dengan perlunya kehadiran seorang rasul apabila kondisi dunia menuntutnya. Amat banyak petunjuk diberikan oleh Allah swt dalam Al Quran tentang kedatangan rasul pada bila-bila masa yang sesuai menurut pandangan Allah swt sehingga hari kiamat. Oleh itu amat jahillah seseorang yang menolak fakta sebenar yang dibuktikan oleh Al Quran. Dalam konteks diutusnya nabi dan rasul hingga hari kiamat, beberapa ayat Al Quran berikut tidak dapat dinafikan kebenarannya:
Surah Al A’raaf : 36, “Wahai anak cucu Adam! Jika datang kepada kamu rasul-rasul dari antara kamu yang akan menceritakan kepada kamu ayat-ayatKu, maka barang siapa yang bertaqwa dan memperbaiki diri maka ia tidak akan merasa takut dan tidak akan berduka cita.” Ayat ini membawa khabar suka tentang kedatangan rasul-rasul untuk memperbaiki umat manusia bukan sahaja di zaman Rasulullah saw ataupun zaman sekarang tetapi juga untuk umat manusia yang berada jauh di zaman akan datang hingga hari kiamat. Di antara perkara yang amat penting dalam ayat ini ialah seruan “Wahai anak cucu Adam”. Adalah kesilapan besar apabila memahami seruan “Wahai anak cucu Adam”  semata-mata untuk mereka yang hidup di zaman Rasulullah saw atau zaman sebelumnya sahaja dengan menolak bahawa mereka yang hidup di zaman sekarang atau di zaman akan datang tidak boleh diseru sebagai “Wahai anak cucu Adam”.
Ayat ini menyeru kepada semua umat manusia (anak cucu Adam) hingga hari kiamat tentang peringatan kedatangan rasul-rasul (kata jamak/plural/ramai rasul) di masa akan datang untuk memperbaiki mereka. Dalam ayat ini Allah swt Yang Maha Mengetahui segala sesuatu termasuk sarf nahu bahasa Arab, menggunakan penekanan yang pasti pada perkataan “datang”iaitu Allah swt menambahkan huruf “nun” dengan tanda “tasydid” (silra rujuk Al Quran untuk melihat tanda tersebut). Dengan adanya tanda tasydid ini, Allah swt memberikan isyarat bahawa pengutusan rasul-rasulNya di masa-masa akan datang adalah satu kepastian yakni pasti diutus.
Surah Al Hajj : 76, “Allah memilih (yasthofi) utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia”. Perkataan “yasthofi” dalam ayat ini ialah “memilih” yang dikategorikan dalam sarf nahu bahasa Arab sebagai “fi’il mudhori” yakni yang bermaksud perbuatan yang “sedang” dan “akan” terus dilakukan, maknanya Allah swt sedang dan akan terus menerus memilih serta mengutus rasul-rasulNya di masa akan datang hinggalah dunia kiamat. Ingatlah, kitab suci Al Quran adalah untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman. Ayat ini juga akan ditujukan kepada umat-umat di masa akan datang iaitu anak cucu atau keturunan Adam.
Surah Al Fatihah : 7-8, “Tunjukilah kami jalan yang lurus iaitu jalan yang telah Engkau tunjukkan kepada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat.” Al Fatihah adalah intisari dari segala surah yang terkandung dalam Al Quran. Ayat ini merupakan doa yang disusun serta diajar oleh Allah swt sendiri dan diperintahkan oleh Allah swt untuk dipanjatkan kepadaNya oleh seluruh umat Islam pada tiap-tiap rakaat solat yang mana tidak kurang diucapkan sebanyak 30 kali dalam sehari semalam. Doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah swt ada yang diajarkan oleh Rasulullah saw, ada yang disusun sendiri oleh orang yang berdoa dan ada pula doa yang disusun serta diajarkan oleh Allah swt sendiri. Jika doa tersebut datangnya dari Allah swt, sudah tentu dan pasti dikabulkanNya kerana mustahil Allah swt memerintahkan sejenis doa yang dipanjatkan tetapi tidak dimakbulkanNya.
Berdasarkan kepada surah Al Fatihah: 7-8, Allah swt memerintahkan umat Islam agar meminta kepadaNya supaya nikmat-nikmat yang  pernah diberikan kepada umat terdahulu khasnya umat Israil diberikan pula kepada umat Islam. Adapun nikmat yang pernah Allah swt berikan kepada umat Israil ialah nikmat kenabian dan kerajaansepertimana dijelaskan dalam surah Al Maa’idah: 21, “Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ‘Wahai kaumku, ingatlah kamu kepada nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu iaitu waktu Dia menjadikan (di antara kamu) kamu nabi-nabi dan raja-raja’.” Oleh yang demikian surah Al Fatihah: 7-8 dengan tegas menjelaskan bahawa umat Islam pasti akan menerima kedua-dua jenis nikmat tersebut. Bagi nikmat kedua sudah sempurna kerana di kalangan umat Islam telah ramai yang menjadi raja. Demikian jugalah nikmat pertama pasti diberikan sebab ini merupakan janji Allah swt melalui doa yang diajarkanNya dan diperintahkan untuk dipanjatkan kepadaNya. Dalam surah Al Imran: 111, Allah swt berfirman, “Kamu (Umat Islam) adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk (keselamatan) umat manusia.” Sekiranya dalam umat-umat lain yang tidak pernah menerima gelaran “umat terbaik” diutus ramai nabi di kalangan mereka, apakah boleh diterima oleh akal bahawa umat Islam yang mendapat gelaran sebegitu tidak diutus seorang nabi pun sesudah Rasulullah saw?
Dalam surah An Nisa: 70, “Barangsiapa menurut perintah Allah dan Rasul (Muhammad saw) mereka akan termasuk golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah iaitu nabi-nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syahid dan orang-orang saleh.” Apakah seluruh umat Islam sudah tidak ada lagi dari kalangan mereka yang mampu menurut dan mentaati perintah Allah dan RasulNya? Jika di kalangan umat Islam hingga saat ini masih ada yang bertaraf orang saleh dan syahid, sudah tentu pula masih ada umat Islam berpangkat siddiq. Jika pangkat saleh, syahid  dan siddiq tetap diberikan kepada umat Islam yang taat pada perintah Allah dan rasulNya, adalah satu kesilapan besar jika umat Islam menolak nikmat kenabian yang dijanjikan oleh Allah swt kerana dalam ayat ini terdapat empat nikmat yang dirangkum satu kali dan ianya tidak boleh dipisah-pisahkan. Keempat-empat nikmat tersebut adalah dalam satu ayat dan umat Islam yang memenuhi syarat yang ditetapkan Allah swt pasti diberikan sekurang-kurangnya satu daripada nikmat yang dimaksudkan. Jika umat Islam tidak yakin dengan doa untuk meminta dianugerahkan empat jenis nikmat tersebut, maka apalah ertinya membaca surah Al Fatihah setiap kali mendirikan solat? Lain yang diucapkan, lain pula yang difahami dan lain pula yang dikehendaki. Sempurnakah solat seorang muslim seperti ini? Menolak utusan Allah swt bermakna memusuhi Allah dan RasulNya, jika demikian maka cacatlah rukun iman seseorang muslim. Umat Islam yang yang menolak kedatangan Isa Al Masih dari umat Rasulullah saw sebagai Imam Mahdi bakal mengundang kerugian serta kermurkaan Allah swt.
Terdapat ulama yang mentafsirkan perkataan ma’a yang terkandung dalam surah An Nisa: 70 sebagai berserta atau bersama-sama, ini bermakna surah An Nisa: 70 bermaksud, “Barangsiapa menurut perintah Allah dan Rasul (Muhammad saw) mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah iaitu nabi-nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syahid dan orang-orang saleh.” Tafsir seperti ini tidak tepat kerana seluruh ayat merangkumi nabi-nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syahid dan orang-orang saleh. Adalah tidak boleh diterima oleh akal jika umat Islam di masa Rasulullah saw dan akan datang tidak boleh menjadi golongan orang-orang siddiq, orang-orang syahid dan orang-orang saleh, sebaliknya hanya berserta atau bersama-sama sahaja. Apakah di masa Rasulullah saw atau di masa akan datang tidak ada lagi umat Islam yang  menjadi orang-orang siddiq, orang-orang syahid dan  orang-orang saleh? Jika di kalangan umat Islam masih ada yang menjadi orang-orang siddiq, orang-orang syahid dan  orang-orang saleh maka sesuai dengan makna keseluruhan ayat, dengan izin Allah swt di kalangan umat Islam juga akan ada yang menjadi nabi selari dengan surah Fatihah: 7-8, Surah Al Hajj : 76 dan Surah Al A’raaf : 36.
Sehubungan degan surah An Nisa: 70, sebagai renungan, ‘Allamah Abu Hayyan berkata, “Dan jika perkataan menannabiyyin (dari nabi-nabi) dihubungkan dengan perkataan wa man yuthi’illahu warrasula (dan barangsiapa mengikuti Allah dan Rasul), maka perkataan menannabiyyin itu adalah tafsir (penjelasan) dari kalimat wa man yuthi’illaha (dan barangsiapa mengikuti Allah). Maka dengan susunan seperti ini sudah pasti akan ada nabi-nabi pada masa Rasul atau sesudah beliau yang akan mengikuti beliau” (Bahrul Muhith, jilid III, halaman 247). Penjelasan ini selari dengan kehendak Allah swt untuk mengutus seorang rasul dari kalangan umat Islam di akhir zaman yang digelar sebagai Isa Al Masih dan Imam Mahdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *